ดัชนีทำนายมะเร็งตับ (Alpha-fetoprotein, AFP)

ผู้ควรตรวจคัดกรอง

  1. ผู้ที่มีตับแข็ง
  2. ผู้ที่มีไวรัสตับอักเสบเรื้อรัง
  3. ผู้ที่มีประวัติมะเร็งตับในครอบครัว
  4. ผู้ที่มีไขมันพอกตับ หรือมีเอนไซม์ตับผิดปกติ

ค่า AFP ยังใช้ร่วมวินิจฉัยความพิการแต่กำเนิดก่อนคลอด (neural tube defect), มะเร็งเซลล์ตัวอ่อน (embryonal cell carcinoma) และมะเร็งเซลล์สืบพันธุ์ (germ cell carcinoma) ในหญิงมีครรภ์และทารกแรกเกิดก็จะมีค่า AFP สูง ในหน้านี้จะไม่แปลผลภาวะเหล่านี้


บรรณานุกรม

  1. อารีย์ ประสิทธิพยงค์ และคณะ. 2009. "ความสัมพันธ์ระหว่างระดับ AFP ในซีรั่มกับไวรัสตับอักเสบบี อายุและเพศของผู้ที่มารับบริการตรวจที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Thai Cancer J. 2009;29:108-114. (20 กันยายน 2563).
  2. Luca Cicalese. 2020. "What is the role of serum alpha-fetoprotein (AFP) in the screening and diagnosis of hepatocellular carcinoma (HCC)?" [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Medscape. (20 กันยายน 2563).
  3. "Alpha-Fetoprotein Tumor Marker (Blood)." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา U of Rochester Medical Center. (20 กันยายน 2563).
  4. "Alpha-fetoprotein (AFP) Tumor Marker." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Lab Tests Online (20 กันยายน 2563).
  5. "Alpha-Fetoprotein (AFP) Tumor Marker, Serum." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Mayo Clinic Laboratories (20 กันยายน 2563).
  6. "Alpha-fetoprotein (AFP)." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. (20 กันยายน 2563).

คำชี้แจงที่สำคัญ (Disclaimer): ผลการแปลต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากแพทย์ก่อนนำไปใช้วินิจฉัยหรือรักษา ผู้จัดทำมิได้ยืนยันในความถูกต้องของสูตรที่ได้เลือกมาหรือที่ได้ปรับให้เหมาะสม และผลการแปลก็ไม่สามารถทดแทนดุลยพินิจทางคลินิกของแพทย์ได้ ผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ใช้พึ่งพาผลการแปลหรือคำแนะนำในเอกสารนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน