การทำงานของต่อมไทรอยด์ (Thyroid function)


บรรณานุกรม

  1. "Thyroid Function Tests." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Am Thyroid Association. (6 สิงหาคม 2563).
  2. Olympia Koulouri, et al. 2013. "How to interpret thyroid function tests." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Clin Med (Lond). 2013;13(3):282–286. (6 สิงหาคม 2563).
  3. "T4 (Thyroxine), Total Only, Serum." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Mayo Clinic Laboratories. (8 สิงหาคม 2563).
  4. "T3 (Triiodothyronine), Total, Serum." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Mayo Clinic Laboratories. (8 สิงหาคม 2563).
  5. Ines Donangelo, et al. 2013. "Subclinical Hyperthyroidism: When to Consider Treatment." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Am Fam Physician. 2017;95(11):710-716. (8 สิงหาคม 2563).
  6. Victor Adlin. 2013. "Subclinical Hypothyroidism: Deciding When to Treat." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Am Fam Physician. 1998;57(4):776-780. (8 สิงหาคม 2563).

คำชี้แจงที่สำคัญ (Disclaimer): ผลการแปลต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากแพทย์ก่อนนำไปใช้วินิจฉัยหรือรักษา ผู้จัดทำมิได้ยืนยันในความถูกต้องของสูตรที่ได้เลือกมาหรือที่ได้ปรับให้เหมาะสม และผลการแปลก็ไม่สามารถทดแทนดุลยพินิจทางคลินิกของแพทย์ได้ ผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ใช้พึ่งพาผลการแปลหรือคำแนะนำในเอกสารนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน