ระดับกรดยูริก (Uric acid)

บรรณานุกรม

  1. "Uric Acid, Blood." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Nursing Central (22 สิงหาคม 2563).
  2. Antonio Brucato, et al. 2020. "Management of hyperuricemia in asymptomatic patients: A critical appraisal." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Eu J Int Med 74 (2020) 8–17. (22 สิงหาคม 2563).
  3. พญ.ปริฉัตร เอื้ออารีวงศา และ พญ.สิริพร จุทอง. 2018. "Challenge in Management of Hyperuricemia and Gout." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. (22 สิงหาคม 2563).
  4. Noreen Iftikhar. 2019. "Natural Ways to Reduce Uric Acid in the Body." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา BMJ Open. (22 สิงหาคม 2563).

คำชี้แจงที่สำคัญ (Disclaimer): ผลการแปลต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากแพทย์ก่อนนำไปใช้วินิจฉัยหรือรักษา ผู้จัดทำมิได้ยืนยันในความถูกต้องของสูตรที่ได้เลือกมาหรือที่ได้ปรับให้เหมาะสม และผลการแปลก็ไม่สามารถทดแทนดุลยพินิจทางคลินิกของแพทย์ได้ ผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ใช้พึ่งพาผลการแปลหรือคำแนะนำในเอกสารนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน