ระดับเอนไซม์ CK ในเลือด (Creatine kinase, CK)

CK หรือเดิมเรียกว่า creatine phosphokinase (CPK) เป็นเอนไซม์ที่ทำหน้าที่เติมหมู่ฟอสเฟตลงใน ADP (ADP + creatine phosphate → ATP + creatine) เพื่อให้ได้พลังงานโดยเร็ว CK พบในเซลล์กล้ามเนื้อลาย กล้ามเนื้อเรียบ กล้ามเนื้อหัวใจ และในเซลล์สมองอีกเล็กน้อย ระดับ CK ที่สูงผิดปกติจึงใช้เป็นตัวสนับสนุนโรคของกล้ามเนื้อนานาชนิด ยกเว้นโรคโปลิโอ, พาร์กินสัน, Myasthenia gravis, Multiple sclerosis

ข้อบ่งชี้ในการตรวจ CK

  1. ยืนยันภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันในผู้ป่วยที่มีอาการแน่นหน้าอก หายใจลำบาก และคลื่นไฟฟ้าหัวใจเข้าได้กับภาวะ myocardial infarction
  2. สงสัยภาวะ myocarditis
  3. สงสัยภาวะ myositis
  4. ติดตามผลการรักษาโรคของกล้ามเนื้อหัวใจและกล้ามเนื้อลาย
U/L

บรรณานุกรม

  1. Parichart Junpaparp. 2019. "Creatine Kinase." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Medscape (7 พฤศจิกายน 2563).
  2. "Creatine kinase (CK), Creatine phosphokinase (CPK)." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Labpedia.net. (7 พฤศจิกายน 2563).
  3. C. Daniel Cabaniss. 1990. "Chapter 32: Creatine Kinase." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Clinical Methods: The History, Physical, and Laboratory Examinations. 3rd ed. (7 พฤศจิกายน 2563).
  4. "Creatine Kinase (CK)." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (7 พฤศจิกายน 2563).

คำชี้แจงที่สำคัญ (Disclaimer): ผลการแปลต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากแพทย์ก่อนนำไปใช้วินิจฉัยหรือรักษา ผู้จัดทำมิได้ยืนยันในความถูกต้องของสูตรที่ได้เลือกมาหรือที่ได้ปรับให้เหมาะสม และผลการแปลก็ไม่สามารถทดแทนดุลยพินิจทางคลินิกของแพทย์ได้ ผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ใช้พึ่งพาผลการแปลหรือคำแนะนำในเอกสารนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน