อัตราการหายใจ (Respiratory rate)

ปี
ครั้ง/นาที

บรรณานุกรม

  1. ชัช สุมนานนท์. "Warning Sign, Pre-Arrest Sign: Chain of Prevention." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น. (20 มิถุนายน 2563).
  2. "Normal Values in Children." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา ACLS Medical Training. (20 มิถุนายน 2563).

คำชี้แจงที่สำคัญ (Disclaimer): ผลการแปลต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากแพทย์ก่อนนำไปใช้วินิจฉัยหรือรักษา ผู้จัดทำมิได้ยืนยันในความถูกต้องของสูตรที่ได้เลือกมาหรือที่ได้ปรับให้เหมาะสม และผลการแปลก็ไม่สามารถทดแทนดุลยพินิจทางคลินิกของแพทย์ได้ ผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ใช้พึ่งพาผลการแปลหรือคำแนะนำในเอกสารนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน