ระดับ NT-pro-BNP
(N-terminal pro B-type natriuretic peptide)

Brain-type natriuretic peptide (BNP) เป็นฮอร์โมนที่สร้างจากเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจห้องล่าง (ventricular myocyte) ขณะที่มันถูกยืดเหยียดจนอ่อนล้าหรือขาดเลือดจนตาย โดย BNP ที่ถูกหลั่งเข้าสู่กระแสเลือดจะอยู่ในรูปโปรตีนสายยาว หรือ pro-BNP ที่ไม่สามารถออกฤทธิ์ได้ จะออกฤทธิ์ได้เมื่อตัดส่วนปลายด้านกลุ่มอะมิโน (N-terminus) ออก

BNP ชนิดที่มีแต่ด้าน Carboxyl terminus เป็นส่วนที่ออกฤทธิ์ขับโซเดียมและน้ำออกทางปัสสาวะ และขยายหลอดเลือด เพื่อลดภาวะหัวใจล้มเหลว แต่จะถูกขจัดออกจากกระแสเลือดอย่างรวดเร็ว โดยมีระยะครึ่งชีวิตเพียง 20 นาที จึงไม่นิยมนำมาใช้ตรวจวัด ขณะที่ NT-pro-BNP ส่วนที่ไม่มีฤทธิ์จะอยู่ในกระแสเลือดได้นาน 12-16 ชั่วโมงหลังเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว จึงเหมาะที่จะนำมาช่วยวินิจฉัย บอกความรุนแรงของโรค ใช้ติดตามผลการรักษา และช่วยพยากรณ์การเกิดโรคหัวใจในกลุ่มเสี่ยง (เช่น มีโรคเบาหวานมานาน มีโรคความดันโลหิตสูงจนมีภาวะหัวใจโต มีภาวะอ้วนจนเหนื่อยง่าย มีไขมันในเลือดสูงและหลอดเลือดหัวใจตีบ เป็นต้น)

ระดับ NT-pro-BNP จะสูงขึ้นในคนสูงอายุ ผู้ป่วยที่ไตวาย ผู้ป่วยโรคตับแข็ง ในเพศหญิงค่าจะสูงกว่าเพศชายเล็กน้อยที่อายุเท่ากัน ในคนผอมค่าจะสูงกว่าคนอ้วนที่อายุและเพศเดียวกัน

ปี
pg/mL or ng/L

บรรณานุกรม

  1. ดร.วิไลวรรณ ศรีวิมล. "Cardiac Biomarkers for Heart Failure." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (31 ธันวาคม 2563).
  2. "NT-proBNP เทสต์เพื่อการดูแลรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา เม็งรายแล็บ (31 ธันวาคม 2563).
  3. "N-terminal pro B-type natriuretic peptide (NT-pro-BNP)." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล. (31 ธันวาคม 2563).
  4. Ashvarya Mangla, et al. 2019. "Brain-Type Natriuretic Peptide (BNP)." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Medscape (31 ธันวาคม 2563).
  5. "NT-proB-type Natriuretic Peptide (BNP)." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Cleveland Clinic (31 ธันวาคม 2563).
  6. Shih_Huan Tsai, et al. 2010. "Interpretation and Use of Natriuretic Peptides in Non-Congestive Heart Failure Settings." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Yonsei Med J. 2010;51(2):151–163. (31 ธันวาคม 2563).
  7. "BNP and NT-proBNP." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา LabTestsOnline (31 ธันวาคม 2563).

คำชี้แจงที่สำคัญ (Disclaimer): ผลการแปลต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากแพทย์ก่อนนำไปใช้วินิจฉัยหรือรักษา ผู้จัดทำมิได้ยืนยันในความถูกต้องของสูตรที่ได้เลือกมาหรือที่ได้ปรับให้เหมาะสม และผลการแปลก็ไม่สามารถทดแทนดุลยพินิจทางคลินิกของแพทย์ได้ ผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ใช้พึ่งพาผลการแปลหรือคำแนะนำในเอกสารนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน