น้ำดีในปัสสาวะ (Urine bilirubin and urobilinogen)

ทั้ง bilirubin และ urobilinogen ในปัสสาวะบอกถึงวงจรน้ำดีในร่างกายได้คร่าว ๆ

ผลลบลวงของ urobilinogen อาจพบได้ในกรณี..

 • ปัสสาวะที่โดนแสงแดดส่องจะทำให้ urobilinogen สลายไป
 • ได้รับยาปฏิชีวนะนานตั้งแต่ 5 วันขึ้นไป จะลดปริมาณ urobilinogen เพราะขาดแบคทีเรียในทางเดินอาหารเปลี่ยน bilirubin เป็น urobilinogen
 • ปัสสาวะที่เป็นกรดมาก (เช่น กินวิตามินซีทุกวัน) จะวัดค่า urobilinogen ได้ต่ำกว่าปกติ
 • ปัสสาวะที่มี Nitrate มากก็จะวัดค่า urobilinogen ได้ต่ำกว่าปกติ

ผลบวกลวงของ urobilinogen อาจพบได้ในกรณี..

 • มีแบคทีเรียในปัสสาวะเปลี่ยนไนเตรตให้เป็นไนไตรท์ (Nitrite) ทำให้ปัสสาวะมีสีออกชมพู
 • กินยาที่ทำให้ปัสสาวะมีสีแดง เช่น phenazopyridine (Pyridium)

การอ่านผล bilirubin ใช้เวลา 30 วินาที ส่วน urobilinogen ใช้เวลา 60 วินาที

บรรณานุกรม

 1. "Urobilinogen Bilirubin, Urine." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Health Matters. (4 กันยายน 2563).
 2. "Bilirubin and Urobilinogen in the Urine." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา TestResult.org. (4 กันยายน 2563).
 3. Puya Yazdi. 2019. "Urobilinogen in Urine: Low & High Levels + Normal Range." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา selfhacked.com. (4 กันยายน 2563).
 4. "Clinical Significance of Urobilinogen in Urine." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา LabCE. (4 กันยายน 2563).
 5. Jeff A. Simerville, et al. 2005. "Urinalysis: A Comprehensive Review." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Am Fam Physician. 2005 Mar 15;71(6):1153-1162. (26 สิงหาคม 2563).
 6. "Urinalysis." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา AACC (26 สิงหาคม 2563).

คำชี้แจงที่สำคัญ (Disclaimer): ผลการแปลต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากแพทย์ก่อนนำไปใช้วินิจฉัยหรือรักษา ผู้จัดทำมิได้ยืนยันในความถูกต้องของสูตรที่ได้เลือกมาหรือที่ได้ปรับให้เหมาะสม และผลการแปลก็ไม่สามารถทดแทนดุลยพินิจทางคลินิกของแพทย์ได้ ผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ใช้พึ่งพาผลการแปลหรือคำแนะนำในเอกสารนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน