เกลือแร่ในปัสสาวะ (Urine electrolytes)

หากไม่มีข้อบ่งชี้ข้างล่างไม่จำเป็นต้องตรวจ เพราะเกลือแร่ในปัสสาวะมีช่วงปกติกว้างมาก ใช้วินิจฉัยโรคโดยตัวเองไม่ได้ แต่พอจะช่วยวินิจฉัยแยกโรคเมื่อพบความผิดปกติอื่นได้

การตรวจตามมาตรฐานจะเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง แต่อาจสุ่มตรวจโดยใช้ปัสสาวะครั้งเดียวได้ ให้สังเกตหน่วยในผลตรวจแล้วเลือกให้ถูกต้อง

* กรณีของเกลือแร่ในปัสสาวะ 1 mEq = 1 mmol

เช็คข้อบ่งชี้ทุกข้อที่มี...

บรรณานุกรม

  1. "The diagnostic utility of urinary electrolytes." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Deranged Physiology. (18 มีนาคม 2564).
  2. Biff F. Palmer and Deborah Joy Clegg. 2019. "The Use of Selected Urine Chemistries in the Diagnosis of Kidney Disorders." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา CJASN. 2019;14(2):306-316. (18 มีนาคม 2564).
  3. Christ Nickson. 2020. "Urinary Electrolytes." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Life in the Fastlane. (18 มีนาคม 2564).
  4. "Electrolytes." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล. (18 มีนาคม 2564).
  5. Fazia Mir. 2019. "Urinary Sodium." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Medscape. (18 มีนาคม 2564).
  6. "Chloride - urine test." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา UCSF Health. (18 มีนาคม 2564).
  7. Gates B Colbert. 2019. "Potassium." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Medscape. (18 มีนาคม 2564).

คำชี้แจงที่สำคัญ (Disclaimer): ผลการแปลต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากแพทย์ก่อนนำไปใช้วินิจฉัยหรือรักษา ผู้จัดทำมิได้ยืนยันในความถูกต้องของสูตรที่ได้เลือกมาหรือที่ได้ปรับให้เหมาะสม และผลการแปลก็ไม่สามารถทดแทนดุลยพินิจทางคลินิกของแพทย์ได้ ผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ใช้พึ่งพาผลการแปลหรือคำแนะนำในเอกสารนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน