ระดับเกลือแร่ในเลือด (Serum electrolytes)

mEq/L
mEq/L
mEq/L
mEq/L
* กรณีของเกลือแร่ในเลือด หน่วย mEq/L = mmol/L

บรรณานุกรม

  1. "Hypernatremia." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา MutualSelfcare.Org (8 มีนาคม 2564).
  2. "Hyponatremia." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา MutualSelfcare.Org (8 มีนาคม 2564).
  3. "Hyperkalemia." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา MutualSelfcare.Org (8 มีนาคม 2564).
  4. "Hypokalemia." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา MutualSelfcare.Org (8 มีนาคม 2564).
  5. "Hyperchloremia." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา MutualSelfcare.Org (8 มีนาคม 2564).
  6. "Hypochloremia." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา MutualSelfcare.Org (8 มีนาคม 2564).
  7. "Metabolic acidosis." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา MutualSelfcare.Org (8 มีนาคม 2564).
  8. "Metabolic alkalosis." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา MutualSelfcare.Org (8 มีนาคม 2564).

คำชี้แจงที่สำคัญ (Disclaimer): ผลการแปลต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากแพทย์ก่อนนำไปใช้วินิจฉัยหรือรักษา ผู้จัดทำมิได้ยืนยันในความถูกต้องของสูตรที่ได้เลือกมาหรือที่ได้ปรับให้เหมาะสม และผลการแปลก็ไม่สามารถทดแทนดุลยพินิจทางคลินิกของแพทย์ได้ ผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ใช้พึ่งพาผลการแปลหรือคำแนะนำในเอกสารนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน