ระดับเอนไซม์ไลเปสในเลือด (Serum lipase)

ไลเปสเป็นเอนไซม์ย่อยไขมันที่สร้างจากตับอ่อน ตับ เนื้อเยื่อไขมัน และผนังหลอดเลือด ในภาวะที่มีตับอ่อนอักเสบระดับไลเปสในเลือดจะสูงขึ้นคล้ายกับอะไมเลส แต่จะขึ้นช้าและลงช้ากว่า (ดูรูปขวามือ)

เอนไซม์ไลเปสไม่ใช่ตัววินิจฉัยโรคตับอ่อนอักเสบโดยตรง เพราะเอนไซม์ตัวนี้สูงขึ้นได้ในภาวะที่มีการอักเสบของอวัยวะอื่นในช่องท้องอีกมากมาย ปัจจุบันหากสงสัยโรคตับอ่อนอักเสบต้องตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้อง ซึ่งอาจทำไม่ได้ในทุกโรงพยาบาล การตรวจระดับไลเปสและอะไมเลสจึงยังมีบทบาทอยู่ ถ้าจะตรวจเพื่อติดตามผลการรักษาแนะนำให้ตรวจระดับไลเปสในเลือด หรืออะไมเลสในปัสสาวะ เพราะทั้งสองตัวจะยังคงสูงต่อไปอีก 1-2 สัปดาห์

U/L

บรรณานุกรม

  1. Sarfaraz Jasdanwala, Mark Babyatsky. 2015. "A critical evaluation of serum lipase and amylase as diagnostic tests for acute pancreatitis." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Open Access Text (26 ตุลาคม 2563).
  2. Daniel Gelrud, Frank G Gress. 2011. "Approach to the patient with elevated serum amylase or lipase." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา UpToDate. (26 ตุลาคม 2563).
  3. "Lipase." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล. (2 พฤศจิกายน 2563).
  4. Bishnu Prasad Devkota. 2019. "Lipase." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Medscape. (2 พฤศจิกายน 2563).
  5. Darla Burke. 2018. "Lipase Test." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา HealthLine. (2 พฤศจิกายน 2563).
  6. "Lipase." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Wikipedia. (2 พฤศจิกายน 2563).

คำชี้แจงที่สำคัญ (Disclaimer): ผลการแปลต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากแพทย์ก่อนนำไปใช้วินิจฉัยหรือรักษา ผู้จัดทำมิได้ยืนยันในความถูกต้องของสูตรที่ได้เลือกมาหรือที่ได้ปรับให้เหมาะสม และผลการแปลก็ไม่สามารถทดแทนดุลยพินิจทางคลินิกของแพทย์ได้ ผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ใช้พึ่งพาผลการแปลหรือคำแนะนำในเอกสารนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน