การแข็งตัวของเลือด (Coagulation)

sec
sec

บรรณานุกรม

  1. "Hemostasis and bleeding disorders." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา amboss.com (9 กรกฎาคม 2563).
  2. Sherilyn Alvaran Tuazon. 2019. "Prothrombin Time." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Medscape. (9 กรกฎาคม 2563).
  3. Jun Teruya. 2014. "Thrombin Time." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Medscape. (10 กรกฎาคม 2563).
  4. "Hypercoagulable State Practice Guidelines." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา WA Clin Lab Adv Council (9 กรกฎาคม 2563).
  5. Arif H. Kamal, et al. 2007. "How to Interpret and Pursue an Abnormal Prothrombin Time, Activated Partial Thromboplastin Time, and Bleeding Time in Adults." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Mayo Clinic Proceedings (16 กรกฎาคม 2563).
  6. "Activated Partial Thromboplastin Time [APTT]." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Practical-Haemostasis.com (16 กรกฎาคม 2563).
  7. "Prothrombin Time [PT]." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Practical-Haemostasis.com (16 กรกฎาคม 2563).
  8. "Thrombin Time." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Practical-Haemostasis.com (16 กรกฎาคม 2563).

คำชี้แจงที่สำคัญ (Disclaimer): ผลการแปลต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากแพทย์ก่อนนำไปใช้วินิจฉัยหรือรักษา ผู้จัดทำมิได้ยืนยันในความถูกต้องของสูตรที่ได้เลือกมาหรือที่ได้ปรับให้เหมาะสม และผลการแปลก็ไม่สามารถทดแทนดุลยพินิจทางคลินิกของแพทย์ได้ ผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ใช้พึ่งพาผลการแปลหรือคำแนะนำในเอกสารนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน