ดัชนีทำนายมะเร็งต่อมลูกหมาก
(Prostate-specific antigen, PSA)

ผู้ควรตรวจคัดกรอง

  1. ชาย อายุ 50-75 ปี ที่เริ่มมีอาการปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะไม่พุ่ง หรือปัสสาวะมีเลือดปน
  2. ชาย อายุ 45-75 ปี ที่มีประวัติมะเร็งต่อมลูกหมากในครอบครัว แต่ยังไม่มีอาการ

อายุเกิน 75 ปี แต่ได้ตรวจคัดกรองไปแล้วและต้องการแปลผล ในหน้านี้ให้ใส่อายุ 75 ปี


ปี
ng/mL or μg/L

บรรณานุกรม

  1. Ali Atan and Özer Güzel. 2013. "How should prostate specific antigen be interpreted?" [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Turk J Urol. 2013;39(3):188–193. (19 กันยายน 2563).
  2. "PSA Level." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา ALTA KLINIK. (19 กันยายน 2563).
  3. "Prostate-Specific Antigen (PSA), Total and Free, Serum." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Mayo Clinic Laboratories. (19 กันยายน 2563).
  4. "PSA Screening." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Zero Cancer (19 กันยายน 2563).
  5. "Screening Tests for Prostate Cancer." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Cancer.org. (19 กันยายน 2563).
  6. "Prostate-Specific Antigen (PSA) Test." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา NIH. (19 กันยายน 2563).

คำชี้แจงที่สำคัญ (Disclaimer): ผลการแปลต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากแพทย์ก่อนนำไปใช้วินิจฉัยหรือรักษา ผู้จัดทำมิได้ยืนยันในความถูกต้องของสูตรที่ได้เลือกมาหรือที่ได้ปรับให้เหมาะสม และผลการแปลก็ไม่สามารถทดแทนดุลยพินิจทางคลินิกของแพทย์ได้ ผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ใช้พึ่งพาผลการแปลหรือคำแนะนำในเอกสารนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน