ระดับน้ำตาลสะสม (Glycated hemoglobin, HbA1c)

** ถ้ามีโลหิตจาง สัดส่วนของ HbA1c ก็จะลดลง จึงใช้ประเมินระดับน้ำตาลเฉลี่ยในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาไม่ได้

%

บรรณานุกรม

  1. "Diabetes Mellitus: An Overview: Diagnosis and Tests." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Cleveland Clinic. (13 สิงหาคม 2563).
  2. "A1C test." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Mayo Clinic. (15 สิงหาคม 2563).
  3. "Goals of Treatment." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา UCSF. (13 สิงหาคม 2563).
  4. Alhossain Khalafallah, et al. 2016. "Glycosylated haemoglobin for screening and diagnosis of gestational diabetes mellitus." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา BMJ Open. (15 สิงหาคม 2563).

คำชี้แจงที่สำคัญ (Disclaimer): ผลการแปลต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากแพทย์ก่อนนำไปใช้วินิจฉัยหรือรักษา ผู้จัดทำมิได้ยืนยันในความถูกต้องของสูตรที่ได้เลือกมาหรือที่ได้ปรับให้เหมาะสม และผลการแปลก็ไม่สามารถทดแทนดุลยพินิจทางคลินิกของแพทย์ได้ ผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ใช้พึ่งพาผลการแปลหรือคำแนะนำในเอกสารนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน