ระดับเอนไซม์ GGT ในเลือด
(Serum gamma glutamyltransferase, GGT)

GGT เป็นเอนไซม์ที่อยู่ในเยื่อบุผิวเซลล์ (cell membrane) ของอวัยวะแทบทุกชนิด มีหน้าที่ตัดสายโปรตีนและเป็น pro-oxidant ภายในเซลล์ ระดับ GGT ที่สูงขึ้นในเลือดบ่งบอกถึงโรคตับจากท่อน้ำดีอุดตันได้ดีกว่าเอนไซม์ alkaline phosphatase (ALP) จึงนิยมตรวจเพิ่มเพื่อยืนยันโรคท่อน้ำดีอุดตันกรณีที่ ALP สูงผิดปกติ (ALP สูงพบในโรคของกระดูก ไตวาย มะเร็ง ฯลฯ)

ข้อบ่งชี้ในการตรวจ GGT

  1. ยืนยันความผิดปกติของตับและท่อน้ำดี กรณีที่ alkaline phosphatase สูงผิดปกติ
  2. สงสัยภาวะตับอักเสบจากสุรา
  3. สงสัยโรคของท่อน้ำดี เช่น ท่อน้ำดีอุดตันจากนิ่วหรือเนื้องอก ท่อน้ำดีอักเสบ (cholangitis) ถุงน้ำดีอักเสบ
  4. ติดตามผลการรักษาและการคืนกลับของมะเร็งตับอ่อน มะเร็งตับ และมะเร็งต่อมลูกหมาก
U/L

บรรณานุกรม

  1. "Gamma-glutamyltransferase." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Wikipedia (3 พฤศจิกายน 2563).
  2. "Gamma (γ) Glutamyl Transpeptidase (GGT), Gamma glutamyl transferase." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Labpedia.net. (3 พฤศจิกายน 2563).
  3. "Gamma Glutamyltransferase (GGT)." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (3 พฤศจิกายน 2563).
  4. "Gamma-Glutamyltransferase (GGT), Serum." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Mayo Clinic Laboratories. (3 พฤศจิกายน 2563).
  5. Rugheed Ghadban. 2019. "Gamma Glutamyl Transferase." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Medscape. (3 พฤศจิกายน 2563).
  6. "Gamma-Glutamyl Transferase (GGT)." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Lab Tests Online. (3 พฤศจิกายน 2563).

คำชี้แจงที่สำคัญ (Disclaimer): ผลการแปลต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากแพทย์ก่อนนำไปใช้วินิจฉัยหรือรักษา ผู้จัดทำมิได้ยืนยันในความถูกต้องของสูตรที่ได้เลือกมาหรือที่ได้ปรับให้เหมาะสม และผลการแปลก็ไม่สามารถทดแทนดุลยพินิจทางคลินิกของแพทย์ได้ ผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ใช้พึ่งพาผลการแปลหรือคำแนะนำในเอกสารนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน