ความสมบูรณ์ของเซลล์ตับ (Liver enzymes)

U/L
U/L
U/L

บรรณานุกรม

  1. พญ. พนิดา ทองอุทัยศรี. "Patients with abnormal liver function test." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (21 กรกฎาคม 2563).
  2. Arvind R. Murali, William D. Carey. 2017. "Liver Test Interpretation - Approach to the Patient with Liver Disease: A Guide to Commonly Used Liver Tests." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Cleveland Clinic. (21 กรกฎาคม 2563).
  3. "Asymptomatic raised aminotransferase levels." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา gpnotebook.com. (21 กรกฎาคม 2563).
  4. Edoardo G. Giannini, et al. 2005. "Liver enzyme alteration: a guide for clinicians." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา CMAJ. 2005; 172(3): 367–379. (21 กรกฎาคม 2563).
  5. Jennifer Huizen. 2018. "What do abnormal ALP levels mean?" [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Medical News Today. (21 กรกฎาคม 2563).
  6. "Alkaline phosphatase level (ALP)." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Labpedia.net. (27 กรกฎาคม 2563).
  7. Robert C. OH, et al. 2017. "Mildly Elevated Liver Transaminase Levels: Causes and Evaluation." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Am Fam Physician. 2017;96(11):709-715. (27 กรกฎาคม 2563).
  8. "TABLE 27.1: REFERENCE VALUES." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Harriet Lane handbook. (28 กรกฎาคม 2563).

คำชี้แจงที่สำคัญ (Disclaimer): ผลการแปลต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากแพทย์ก่อนนำไปใช้วินิจฉัยหรือรักษา ผู้จัดทำมิได้ยืนยันในความถูกต้องของสูตรที่ได้เลือกมาหรือที่ได้ปรับให้เหมาะสม และผลการแปลก็ไม่สามารถทดแทนดุลยพินิจทางคลินิกของแพทย์ได้ ผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ใช้พึ่งพาผลการแปลหรือคำแนะนำในเอกสารนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน