ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง (Red blood cell count)

fL
g/dL
%
/100 WBC

บรรณานุกรม

  1. P. Ravi Sarma. 1990. "Chapter 152: Red Cell Indices." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Clinical Methods: The History, Physical, and Laboratory Examinations. 3rd ed. (23 มิถุนายน 2563).
  2. William E. Barry. 2016. "Clinical Disorders of Iron Utilization." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Postgrad Med 2016;37(3):284-291 (23 มิถุนายน 2563).
  3. Brian Yang Merritt. 2019. "Mean Corpuscular Hemoglobin (MCH) and Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC)." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Medscape (23 มิถุนายน 2563).
  4. "HEMATOLOGY COMPLETE BLOOD COUNT (CBC)." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา meddean.luc.edu. (23 มิถุนายน 2563).

คำชี้แจงที่สำคัญ (Disclaimer): ผลการแปลต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากแพทย์ก่อนนำไปใช้วินิจฉัยหรือรักษา ผู้จัดทำมิได้ยืนยันในความถูกต้องของสูตรที่ได้เลือกมาหรือที่ได้ปรับให้เหมาะสม และผลการแปลก็ไม่สามารถทดแทนดุลยพินิจทางคลินิกของแพทย์ได้ ผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ใช้พึ่งพาผลการแปลหรือคำแนะนำในเอกสารนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน