ระดับไขมันในเลือด (Lipid profile)

ถ้า Triglyceride > 400 mg% ควรใช้ Direct-LDL แทน
ปี

บรรณานุกรม

  1. "แนวทางเวชปฏิบัติ การใช้ยารักษาภาวะไขมันผิดปกติ เพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด พ.ศ. ๒๕๕๙." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Thaiheart.org. (17 สิงหาคม 2563).
  2. "แนวทางการดูแลรักษาความผิดปกติของระดับไขมันในเลือด ในบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (17 สิงหาคม 2563).
  3. "Thai CV Risk score online calculator." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (17 สิงหาคม 2563).
  4. "RAMA-EGAT Heart Score แบบประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและเส้นเลือดตีบในสมอง." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา ศูนย์หัวใจ รพ.รามาธิบดี. (17 สิงหาคม 2563).
  5. Chaicharn Deerochanawong. 2019. "Update in Dyslipidemia for Primary Care." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา โรงพยาบาลราชวิถี. (17 สิงหาคม 2563).
  6. "Care for Diabetes mellitus, Hypertension and Dyslipidemia in Primary care." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา โรงพยาบาลรามาธิบดี. (17 สิงหาคม 2563).
  7. จิรพงษ์ แสงทอง "สูตรคำนวณ Thai CV Risk score." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา สนง.สาธารณสุข จังหวัดพัทลุง (17 สิงหาคม 2563).

คำชี้แจงที่สำคัญ (Disclaimer): ผลการแปลต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากแพทย์ก่อนนำไปใช้วินิจฉัยหรือรักษา ผู้จัดทำมิได้ยืนยันในความถูกต้องของสูตรที่ได้เลือกมาหรือที่ได้ปรับให้เหมาะสม และผลการแปลก็ไม่สามารถทดแทนดุลยพินิจทางคลินิกของแพทย์ได้ ผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ใช้พึ่งพาผลการแปลหรือคำแนะนำในเอกสารนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน