คัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap smear & HPV co-testing)

ปัจจุบันการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทำได้ 2 วิธี คือ ดูเซลล์ปากมดลูกด้วย Pap-smear และตรวจ Human papiloma virus จากเซลล์ที่ปากมดลูก ซึ่งอาจตรวจทั้งสองวิธีคู่กันไปเลยก็ได้

บรรณานุกรม

  1. "แนวทางการตรวจคัดกรอง วินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก." 2018. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. (19 กันยายน 2563).
  2. "Abnormal Cervical Cancer Screening Test Results." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Am College of OB-GYN. (19 กันยายน 2563).
  3. "Human Papillomavirus (HPV) Test." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Lab Tests Online. (19 กันยายน 2563).

คำชี้แจงที่สำคัญ (Disclaimer): ผลการแปลต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากแพทย์ก่อนนำไปใช้วินิจฉัยหรือรักษา ผู้จัดทำมิได้ยืนยันในความถูกต้องของสูตรที่ได้เลือกมาหรือที่ได้ปรับให้เหมาะสม และผลการแปลก็ไม่สามารถทดแทนดุลยพินิจทางคลินิกของแพทย์ได้ ผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ใช้พึ่งพาผลการแปลหรือคำแนะนำในเอกสารนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน