ระดับ Procalcitonin (PCT)

Procalcitonin เป็นโปรตีนที่ตอบสนองต่อการอักเสบเช่นเดียวกับ IL-6, IL-10, TNF, และ CRP แต่ PCT บ่งชี้ถึงสาเหตุจากการติดเชื้อแบคทีเรียมากกว่า แพทย์ทางโรคติดเชื้อจึงมักใช้ PCT ช่วยตัดสินใจในการเริ่มยาปฏิชีวนะกรณีที่มีไข้แต่หาอวัยวะที่ติดเชื้อไม่ได้ อีกทั้งยังใช้ PCT ช่วยตัดสินใจว่ายาที่ให้ได้ผลหรือไม่ และควรหยุดยาปฏิชีวนะได้หรือยัง แต่ส่วนใหญ่จะใช้ในรายที่ป่วยหนักหรือผู้ที่สื่อสารไม่ได้ เพราะการตรวจ PCT มีค่าใช้จ่ายสูง และไม่สามารถทำได้ในทุกโรงพยาบาล

PCT ถูกสร้างจาก C-cells ของต่อมไทรอยด์, neuroendocrine cells ของปอดและลำไส้, และ Islet cells ของตับอ่อน ในกรณีที่ PCT สูงมาก ไม่สัมพันธ์กับอาการอักเสบหรือติดเชื้อ ต้องนึกถึงเนื้องอกของอวัยวะเหล่านี้ด้วย

PCT ยังเป็นสารตั้งต้นของฮอร์โมน Calcitonin ที่ควบคุมระดับแคลเซียมในร่างกาย ในมะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิด medullary thyroid carcinoma จะพบทั้ง Procalcitonin และ Calcitonin สูงขึ้นในเลือด มะเร็งชนิดนี้พบเพียง 5% ของมะเร็งต่อมไทรอยด์ จึงไม่ใช้ PCT เป็นตัวคัดกรองก้อนที่ต่อมไทรอยด์ แต่อาจใช้ติดตามการคืนกลับของโรคหลังการรักษา (สลับกับการทำอัลตราซาวด์ไทรอยด์ และการสแกนร่างกายด้วยกัมมันตรังสี I131) การตรวจระดับ Calcitonin ยุ่งยากกว่า PCT เพราะต้องกระตุ้นด้วยการฉีด pentagastrin หรือ calcium เข้าไปก่อน ระดับถึงจะสูงพอที่จะวัดได้

ng/mL or μg/L

บรรณานุกรม

  1. "Procalcitonin." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Wikipedia (22 ตุลาคม 2563).
  2. Jiun-Lih Jerry Lin. 2019. "Procalcitonin (PCT)." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Medscape (22 ตุลาคม 2563).
  3. Ashitha L. Vijayan, et al. 2017. "Procalcitonin: a promising diagnostic marker for sepsis and antibiotic therapy." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา J Intensive Care. 2017;5:51. (22 ตุลาคม 2563).
  4. Intan Samsudin and Samuel D Vaskiaran. 2017. "Clinical Utility and Measurement of Procalcitonin." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Clin Biochem Rev. 2017;38(2):59-68. (22 ตุลาคม 2563).
  5. "Procalcitonin (PCT) Guidance." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา U Nebraska Med Center (22 ตุลาคม 2563).
  6. "Procalcitonin, Serum." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Mayo Clinic Laboratories (22 ตุลาคม 2563).
  7. Luca Giovanella, et al. 2018. "Procalcitonin measurement to screen medullary thyroid carcinoma: A prospective evaluation in a series of 2705 patients with thyroid nodules." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Eur J Clin Invest. 2018;48(6):e12934. (22 ตุลาคม 2563).

คำชี้แจงที่สำคัญ (Disclaimer): ผลการแปลต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากแพทย์ก่อนนำไปใช้วินิจฉัยหรือรักษา ผู้จัดทำมิได้ยืนยันในความถูกต้องของสูตรที่ได้เลือกมาหรือที่ได้ปรับให้เหมาะสม และผลการแปลก็ไม่สามารถทดแทนดุลยพินิจทางคลินิกของแพทย์ได้ ผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ใช้พึ่งพาผลการแปลหรือคำแนะนำในเอกสารนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน