รูปร่าง (Body shape)

บรรณานุกรม

  1. "Body mass index." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Wikipedia. (8 มกราคม 2563).
  2. WHO expert consultation. 2004. "Appropriate body-mass index for Asian populations and its implications for policy and intervention strategies ." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Lancet 2004; 363: 157–63. (8 มกราคม 2563).
  3. ถิรจิต บุญแสน. "ดัชนีมวลกาย สำคัญอย่างไร ." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. (13 มิถุนายน 2563).

คำชี้แจงที่สำคัญ (Disclaimer): ผลการแปลต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากแพทย์ก่อนนำไปใช้วินิจฉัยหรือรักษา ผู้จัดทำมิได้ยืนยันในความถูกต้องของสูตรที่ได้เลือกมาหรือที่ได้ปรับให้เหมาะสม และผลการแปลก็ไม่สามารถทดแทนดุลยพินิจทางคลินิกของแพทย์ได้ ผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ใช้พึ่งพาผลการแปลหรือคำแนะนำในเอกสารนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน