ตรวจเลือดซิฟิลิส (Syphilis serology)

กลุ่ม 1 (Screening treponemal tests) ได้แก่ CMIA, EIA, Rapid test, Western blot/Immunoblot for IgG
กลุ่ม 2 (Nonspecific treponemal tests) ได้แก่ VDRL, RPR
กลุ่ม 3 (Confirmatory treponemal tests) ได้แก่ TPHA (MHA-TP), TPPA, FTA-ABS

บรรณานุกรม

  1. "Syphilis Serology Result Interpretation Flowchart." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Simcoemuskoka. (9 ธันวาคม 2563).
  2. "Syphilis." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา CDC. (9 ธันวาคม 2563).
  3. "แนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พ.ศ. 2558." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. (9 ธันวาคม 2563).

คำชี้แจงที่สำคัญ (Disclaimer): ผลการแปลต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากแพทย์ก่อนนำไปใช้วินิจฉัยหรือรักษา ผู้จัดทำมิได้ยืนยันในความถูกต้องของสูตรที่ได้เลือกมาหรือที่ได้ปรับให้เหมาะสม และผลการแปลก็ไม่สามารถทดแทนดุลยพินิจทางคลินิกของแพทย์ได้ ผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ใช้พึ่งพาผลการแปลหรือคำแนะนำในเอกสารนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน