พยาธิในอุจจาระ (Fecal parasites)

ผู้ที่ชอบรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ อาจพบพยาธิหรือไข่พยาธิในอุจจาระ โดยทั่วไปการตรวจพยาธิในอุจจาระจะใช้วิธีดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ วิธีนี้อาจให้ผลลบลวงได้ถ้าพยาธิไม่ออกมาหรือยังไม่ออกไข่ หากสงสัยให้ส่งอุจจาระตรวจซ้ำหลาย ๆ ครั้ง

หากพบพยาธิหรือไข่พยาธิในอุจจาระจำเป็นต้องรักษา โดยเฉพาะผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับอาหาร การรับประทานยาถ่ายพยาธิไปเลยโดยไม่ตรวจอุจจาระปัจจุบันไม่แนะนำ เพราะพยาธิมีหลายชนิด แต่ละชนิดใช้ยาต่างกัน ไม่มียาถ่ายพยาธิตัวใดที่ฆ่าพยาธิได้ทุกชนิด

บรรณานุกรม

  1. "Stool Examination:- Part 1 – Stool Analysis , Complete Stool studies, Example of ova and parasite." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Labpedia.net. (12 กันยายน 2563).
  2. Acharya Tankeshwar. 2018. "Laboratory Diagnosis of Intestinal Parasitic Infections." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Microbe Online. (13 กันยายน 2563).
  3. "Stool test." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Wikipedia. (12 กันยายน 2563).
  4. Erhun Kasirga. 2019. "The importance of stool tests in diagnosis and follow-up of gastrointestinal disorders in children." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Turk Pediatri Ars. 2019; 54(3): 141–148. (12 กันยายน 2563).
  5. "Stool Test Options: Which stool test is right for you?" [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา verywellhealth.com. (12 กันยายน 2563).