อัตราการเต้นของหัวใจ (Heart rate, Pulse)

ครั้ง/นาที

บรรณานุกรม

  1. "Pulse." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Medlineplus. (19 มิถุนายน 2563).
  2. "Resting Heart Rate Chart | What is a Good, Normal, or High RHR." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Ageless Investing. (19 มิถุนายน 2563).

คำชี้แจงที่สำคัญ (Disclaimer): ผลการแปลต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากแพทย์ก่อนนำไปใช้วินิจฉัยหรือรักษา ผู้จัดทำมิได้ยืนยันในความถูกต้องของสูตรที่ได้เลือกมาหรือที่ได้ปรับให้เหมาะสม และผลการแปลก็ไม่สามารถทดแทนดุลยพินิจทางคลินิกของแพทย์ได้ ผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ใช้พึ่งพาผลการแปลหรือคำแนะนำในเอกสารนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน