การไหลเวียนของน้ำดี (Serum bilirubin)

* Direct bilirubin = Conjugate bilirubin

บรรณานุกรม

  1. พญ. พนิดา ทองอุทัยศรี. "Patients with abnormal liver function test." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (21 กรกฎาคม 2563).
  2. "Bilirubin, total (Unit Conversion)." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา MediCalc. (29 กรกฎาคม 2563).

คำชี้แจงที่สำคัญ (Disclaimer): ผลการแปลต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากแพทย์ก่อนนำไปใช้วินิจฉัยหรือรักษา ผู้จัดทำมิได้ยืนยันในความถูกต้องของสูตรที่ได้เลือกมาหรือที่ได้ปรับให้เหมาะสม และผลการแปลก็ไม่สามารถทดแทนดุลยพินิจทางคลินิกของแพทย์ได้ ผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ใช้พึ่งพาผลการแปลหรือคำแนะนำในเอกสารนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน