เม็ดเลือดขาวในอุจจาระ (Fecal white blood cells)

โดยทั่วไปการตรวจเม็ดเลือดขาวในอุจจาระจะใช้วิธีดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ วิธีนี้อาจให้ผลลบลวงถ้าเม็ดเลือดขาวแตกไปแล้ว ถ้าพบแสดงว่ามีลำไส้อักเสบ ซึ่งอาจเป็นจากการติดเชื้อหรือกลุ่มโรค Inflammatory bowel diseases

กรณีที่มีอาการสงสัยลำไส้อักเสบมากแต่ไม่พบเม็ดเลือดขาวในกล้องจุลทรรศน์ แพทย์อาจส่งตรวจซ้ำวิธีเดิม เพราะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าวิธีหาสารในเม็ดเลือดขาว (fecal lactoferrin, fecal calprotetin) ซึ่งทำได้เฉพาะสถาบันใหญ่ หรือแพทย์อาจใช้วิธีส่องกล้องเข้าไปดูพยาธิสภาพในทางเดินอาหารเลย

** การพบเม็ดเลือดขาวในอุจจาระขณะที่ท้องเสียแสดงว่ามีการติดเชื้อในทางเดินอาหาร กรณีนี้แพทย์จะเก็บอุจจาระไปเพาะเชื้อและรักษาโรคติดเชื้อก่อน

บรรณานุกรม

  1. "Stool Examination:- Part 1 – Stool Analysis , Complete Stool studies, Example of ova and parasite." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Labpedia.net. (12 กันยายน 2563).
  2. "Fecal Leukocytes." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา ClinLab Navigator. (13 กันยายน 2563).
  3. "Stool test." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Wikipedia. (12 กันยายน 2563).
  4. Erhun Kasirga. 2019. "The importance of stool tests in diagnosis and follow-up of gastrointestinal disorders in children." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Turk Pediatri Ars. 2019; 54(3): 141–148. (12 กันยายน 2563).
  5. "Stool Test Options: Which stool test is right for you?" [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา verywellhealth.com. (12 กันยายน 2563).