ความทนต่อกลูโคสในสตรีมีครรภ์
(Oral glucose tolerance test, OGTT)

การแปลผล OGTT ในหน้านี้ จะใช้เกณฑ์ของหญิงมีครรภ์ที่ต้องเจาะน้ำตาลในเลือด 3-4 ครั้ง ส่วนคนทั่วไปที่ตรวจโดยดื่มกลูโคส 75 กรัม แล้วเจาะครั้งเดียวที่ 2 ชั่วโมง ให้ไปดูที่หน้าแปลผล ระดับน้ำตาลในเลือด

ค่าน้ำตาลในเลือด

บรรณานุกรม

  1. "แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2560." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา dmthai.org. (16 สิงหาคม 2563).
  2. P. Reddi Rani and Jasmina Begum. 2016. "Screening and Diagnosis of Gestational Diabetes Mellitus, Where Do We Stand." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา J Clin Diagn Res. 2016 Apr; 10(4). (13 สิงหาคม 2563).
  3. พญ.สุชยา ลือวรรณ. 2015. "โรคเบาหวานในสตรีตั้งครรภ์." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (13 สิงหาคม 2563).

คำชี้แจงที่สำคัญ (Disclaimer): ผลการแปลต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากแพทย์ก่อนนำไปใช้วินิจฉัยหรือรักษา ผู้จัดทำมิได้ยืนยันในความถูกต้องของสูตรที่ได้เลือกมาหรือที่ได้ปรับให้เหมาะสม และผลการแปลก็ไม่สามารถทดแทนดุลยพินิจทางคลินิกของแพทย์ได้ ผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ใช้พึ่งพาผลการแปลหรือคำแนะนำในเอกสารนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน