ระดับน้ำตาลในเลือด (Blood sugar)

บรรณานุกรม

  1. "Diabetes Mellitus: An Overview: Diagnosis and Tests." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Cleveland Clinic. (13 สิงหาคม 2563).
  2. P. Reddi Rani and Jasmina Begum. 2016. "Screening and Diagnosis of Gestational Diabetes Mellitus, Where Do We Stand." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา J Clin Diagn Res. 2016 Apr; 10(4). (13 สิงหาคม 2563).
  3. "Goals of Treatment." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา UCSF. (13 สิงหาคม 2563).
  4. David K. Turok, et al. 2003. "Management of Gestational Diabetes Mellitus." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Am Fam Physician. 2003;68(9):1767-1773. (13 สิงหาคม 2563).
  5. พญ.สุชยา ลือวรรณ. 2015. "โรคเบาหวานในสตรีตั้งครรภ์." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (13 สิงหาคม 2563).

คำชี้แจงที่สำคัญ (Disclaimer): ผลการแปลต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากแพทย์ก่อนนำไปใช้วินิจฉัยหรือรักษา ผู้จัดทำมิได้ยืนยันในความถูกต้องของสูตรที่ได้เลือกมาหรือที่ได้ปรับให้เหมาะสม และผลการแปลก็ไม่สามารถทดแทนดุลยพินิจทางคลินิกของแพทย์ได้ ผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ใช้พึ่งพาผลการแปลหรือคำแนะนำในเอกสารนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน