การทำงานของไต (Renal function)


ปี

บรรณานุกรม

  1. Levey AS, Stevens LA, et al. 2009. "A new equation to estimate glomerular filtration rate." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Ann Intern Med. 2009; 150:604-612. (26 สิงหาคม 2560).
  2. "The CKD-EPI Creatinine Equation (2009)." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Nephron. (26 สิงหาคม 2560).
  3. "Creatinine Clearance: Revised Schwartz Estimate." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Cornell University (26 สิงหาคม 2560).
  4. "Pediatric Glomerular Filtration Rate." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา MedCalc (26 สิงหาคม 2560).

คำชี้แจงที่สำคัญ (Disclaimer): ผลการแปลต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากแพทย์ก่อนนำไปใช้วินิจฉัยหรือรักษา ผู้จัดทำมิได้ยืนยันในความถูกต้องของสูตรที่ได้เลือกมาหรือที่ได้ปรับให้เหมาะสม และผลการแปลก็ไม่สามารถทดแทนดุลยพินิจทางคลินิกของแพทย์ได้ ผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ใช้พึ่งพาผลการแปลหรือคำแนะนำในเอกสารนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน