ความถ่วงจำเพาะของปัสสาวะ
(Urine specific gravity, Sp.Gr., SG)

ความถ่วงจำเพาะของปัสสาวะ คือ น้ำหนักปัสสาวะต่อน้ำหนักน้ำที่ปริมาตรเท่ากัน ปกติปัสสาวะจะหนักกว่าน้ำเล็กน้อย น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมาจากสิ่งที่ออกมากับปัสสาวะด้วย ความถ่วงจำเพาะของปัสสาวะบอกถึงความสามารถในการกรองของเสียของไต และความสามารถในการดูดน้ำกลับ (ทำให้ปัสสาวะเข้มข้นขึ้น) ของท่อไต ความถ่วงจำเพาะของปัสสาวะในเด็กเล็กจะต่ำกว่าของผู้ใหญ่

บรรณานุกรม

  1. "Urinalysis." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา AACC (26 สิงหาคม 2563).
  2. Rugheed Ghadban. 2014. "Specific Gravity." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Medscape. (29 สิงหาคม 2563).
  3. Jeff A. Simerville, et al. 2005. "Urinalysis: A Comprehensive Review." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Am Fam Physician. 2005 Mar 15;71(6):1153-1162. (26 สิงหาคม 2563).
  4. "Urine specific gravity." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Wikipedia (29 สิงหาคม 2563).
  5. "rine Part 22:- Urine Specific Gravity (Significance)." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Labpedia.net (31 สิงหาคม 2563).

คำชี้แจงที่สำคัญ (Disclaimer): ผลการแปลต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากแพทย์ก่อนนำไปใช้วินิจฉัยหรือรักษา ผู้จัดทำมิได้ยืนยันในความถูกต้องของสูตรที่ได้เลือกมาหรือที่ได้ปรับให้เหมาะสม และผลการแปลก็ไม่สามารถทดแทนดุลยพินิจทางคลินิกของแพทย์ได้ ผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ใช้พึ่งพาผลการแปลหรือคำแนะนำในเอกสารนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน