ระดับโปรตีนในเลือด (Serum protein)

บรรณานุกรม

  1. Ammarin Thakkinstian, et al. 2008. "A Clinical Decision Rule to Aid Ordering of Serum and Urine Protein Electrophoresis for Case-Finding of Paraproteins in Hospitalized Inpatients." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา J Gen Intern Med. 2008;23(10):1688–1692. (16 กรกฎาคม 2563).
  2. Theodore X. O'Connell, et al. 2005. "Understanding and Interpreting Serum Protein Electrophoresis." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Am Fam Physician. 2005;71(1):105-112. (16 กรกฎาคม 2563).
  3. Sridevi Devaraj. 2015. "Albumin." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Medscape. (16 กรกฎาคม 2563).

คำชี้แจงที่สำคัญ (Disclaimer): ผลการแปลต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากแพทย์ก่อนนำไปใช้วินิจฉัยหรือรักษา ผู้จัดทำมิได้ยืนยันในความถูกต้องของสูตรที่ได้เลือกมาหรือที่ได้ปรับให้เหมาะสม และผลการแปลก็ไม่สามารถทดแทนดุลยพินิจทางคลินิกของแพทย์ได้ ผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ใช้พึ่งพาผลการแปลหรือคำแนะนำในเอกสารนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน